Tình trạng hiệu lực văn bản:  Hết hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 263/SLM
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1947                          
SắC LệNH

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 263 NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu tình hình hiện tại

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 13-9-1947,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cử ông Phạm Văn Đồng làm Đặc phái viên của Chính phủ tại miền Nam Việt Nam.

Điều thứ hai

Ông Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
(Đã ký)
 
Hồ Chí Minh