Giới thiệu trang thông tin tạp chí dân chủ pháp luật

28/11/2012

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tiền thân là Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa, ra đời ngày 20/12/1977 theo Giấy phép số 1925/VP15 của Phủ Thủ tướng và Quyết định số 106-20/UBPC của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp chế thuộc Hội đồng Chính phủ.

  TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

DEMOCRACY AND LAW REVIEW 

Tòa soạn và trị sự:    56-58-60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

                      Tổng Biên tập:   TS. NGUYỄN VĂN TUÂN

              Phó Tổng Biên tập:    PHAN THỊ TUYẾT MAI

       TS. ĐẶNG VŨ HUÂN

• Vài nét về sự ra đời:

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tiền thân là Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa, ra đời ngày 20/12/1977 theo Giấy phép số 1925/VP15 của Phủ Thủ tướng và Quyết định số 106-20/UBPC của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp chế thuộc Hội đồng Chính phủ.

- Ngày 10/12/1987, Tập san Pháp chế xã hội chủ nghĩa được chuyển thành Tạp chí Pháp chế xã hội chủ nghĩa theo Công văn số 636/TH/TW của Ban Tuyên huấn Trung ương và Công văn số 573/BTT của Bộ Thông tin.

- Ngày 01/3/1992, Tạp chí Pháp chế xã hội chủ nghĩa được đổi tên thành Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

• Chức năng và nhiệm vụ:

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Là phương tiện để hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác tư pháp, phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp đối với toàn ngành;

- Là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong cả nước; trang bị kiến thức pháp luật cần thiết cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và một bộ phận quần chúng nhân dân muốn tìm hiểu pháp luật; trao đổi kinh nghiệm, thông tin về hoạt động tư pháp, pháp luật nước ngoài.

          Các ấn phẩm xuất bản:

Hiện nay, được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xuất bản định kỳ một tháng hai số: (i) Tạp chí định kỳ hàng tháng, độ dày 64 trang; (ii) Chuyên đề hàng tháng (theo các lĩnh vực hoạt động của công tác tư pháp), độ dày 32 trang.

Bên cạnh đó, hàng năm, Tạp chí còn biên soạn, phát hành các số chuyên đề chuyên sâu về nghiệp vụ công tác tư pháp (có độ dày 200 trang), cùng nhiều tài liệu nghiệp vụ khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp đối với toàn ngành.

Bộ máy tổ chức và hoạt động

của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hiện nay

 Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website