Quyết định 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế Mạng lưới CQ thông báo, hỏi đáp VN về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

29/11/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Mạng lưới TBT Việt Nam) và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Theo quy chế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam, bao gồm cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của quốc gia, cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các bộ và cơ quan thực hiện hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở địa phương.
Hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cấp quốc gia thực hiện thông qua Điểm TBT quốc gia là Văn phòng Thông báo và hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ).
Hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại cấp bộ thực hiện thông qua các Điểm TBT của bộ là cơ quan được chỉ định thực hiện nhiệm vụ về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và Y tế.
Hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại địa phương thực hiện thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Mạng lưới về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam có chức năng thực hiện nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại; giúp Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Quy chế này; vận hành Cổng Thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thông báo và nghĩa vụ hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Việt Nam trong việc thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại; hỗ trợ nâng cao nhận thức của cộng đồng, cung cấp thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam ở thị trường trong nước và nước ngoài.
Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại; thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại mà Việt Nam là thành viên; giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại giữa Việt Nam và các thành viên ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực thi các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại và kết luận các vấn đề chuyên môn liên ngành làm cơ sở cho việc thực hiện nghĩa vụ thông báo và hỏi đáp; đề xuất các chương trình hành động, giải pháp nhằm thực thi các nghĩa vụ và bảo vệ lợi ích của Việt Nam trong quá trình thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại./.