Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng và ban hành Thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ

10/09/2018
Ngày 09 tháng 09 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018.
Theo đó, đối với dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi). Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội dự án Luật này.
Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đồng thời , giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các đề xuất chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng tờ trình và hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung hai dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại hai kỳ họp trong năm 2019.
Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là việc hoàn thiện, trình ban hành các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật còn nợ đọng. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong công tác này.
Về tình hình ban hành văn bản cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành: Chính phủ  yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành và điều kiện kinh doanh khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018, không để phát sinh các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Bộ Tư pháp đề xuất biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng và ban hành Thông tư của các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm không làm phát sinh thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2018.
Về việc thực hiện nhiệm vụ: Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương; tập trung kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ. Các bộ, cơ quan, địa phương tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; khẩn trương xây dựng, trình ban hành các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra trong tháng 8 năm 2018 thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác.
Chính phủ cũng thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Xuất khẩu 8 tháng tăng 14,5%; cán cân thương mại thặng dư 2,8 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản lượng thủy sản 8 tháng tăng 5,8%. Khu vực công nghiệp và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cải cách thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tạo niềm tin thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo. Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thể thao thành tích cao đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, nhất là các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02 tháng 9. Công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì ổn định.
Trong những tháng còn lại của năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19-2018/NQ-CP, 35/NQ-CP gắn với đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.