Chuẩn bị phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội

06/09/2018
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc yêu cầu chuẩn bị cho phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2185/TTKQH-TH ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nội dung sau:
1- Trước 05 ngày bắt đầu phiên họp, nội dung trình phải được gửi đến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nội dung nào không đủ hồ sơ tài liệu để gửi đến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội để xem xét, quyết định rút khỏi dự kiến chương trình phiên họp.
22 Sau khi dự kiến chương trình phiên họp đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định và đã thông báo đến cơ quan hữu quan (20 ngày trước khi khai mạc), nếu đề nghị bổ sung nội dung cần gửi kèm đầy đủ hồ sơ tài liệu đúng thời hạn quy định, cơ quan chủ trì thẩm tra không đề nghị bổ sung nội dung khi chưa thẩm tra nội dung đó.
3- Không bổ sung nội dung sau Chủ tịch Quốc hội đã quyết định triệu tập phiên họp (07 ngày trước khi khai mạc), trừ trường hợp đặc biệt.
4- Cơ quan trình nội dung cần gửi hồ sơ tài liệu đến cơ quan thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan thẩm tra.