Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát

16/05/2018
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018, nhiều chính sách mới được quyết định.

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Chính phủ yêu cầu:
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ trình các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 160/LĐCP ngày 18/4/2018 về công tác xây dựng thể chế, đảm bảo hồ sơ trình các dự án luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
+ Các bộ, cơ quan ngang bộ chấn chỉnh công tác xây dựng pháp luật, củng cố, nâng cao năng lực của đơn vị, bộ phận pháp chế, các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Không để tái diễn tình trạng chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong suốt quá trình trình dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
+ Trước ngày 15/5/2018, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của luật.
+ Các Bộ: Tài chính, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trước ngày 20/5/2018 đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực nhưng còn nợ đọng.
+ Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tăng cường theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp chấn chỉnh khi cần thiết.
- Kết quả rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức bộ máy cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước ngày 10/5/2018 để trình Quốc hội.
Đề nghị xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của Đề nghị xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Đề nghị xây dựng dự án Luật này; phối hợp với Bộ Tư pháp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Xây dựng, hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.