Bộ Tư pháp: Đề xuất cắt giảm 43/99 điều kiện kinh doanh thuộc 7 lĩnh vực bổ trợ tư pháp

03/05/2018
Theo Báo cáo Kết quả thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp (số 103/BC-BTP ngày 27 tháng 4 năm 2018), Bộ Tư pháp có tổng số 99 điều kiện kinh doanh thuộc 7 lĩnh vực bổ trợ tư pháp, số điều kiện kinh doanh được đề xuất cắt giảm là 43 (chiếm tỷ lệ 43,43%).
Theo Báo cáo số 103/BC-BTP, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/8/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2017, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ rà soát, đề xuất giải pháp thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.
Ngày 22/02/2018, Bộ Tư pháp đã có công văn số 541/BTP-PLDSKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc rà soát các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý ngành, đề xuất phương án cắt giảm.
Ngày 27/02/2018, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 54/BC-BTP gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và đề xuất phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT nêu trên, Bộ Tư pháp có Công văn số 1166/BTP-VĐCXDPL ngày 09/4/2018 gửi Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị cho ý kiến đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tư pháp đã nhận được văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
Kết quả thực hiện việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh của Bộ Tư pháp
Qua rà soát, Bộ Tư pháp nhận thấy trong các lĩnh vực do Bộ quản lý không có nội dung liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành; đồng thời, theo khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và các Luật chuyên ngành, Bộ Tư pháp đã xác định việc rà soát, đơn giản hóa các điều kiện được tập trung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ có liên quan: (1) Rà soát các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; (2) Rà soát các phương án cải cách, đơn giản hóa các điều kiện và phải bảo đảm yêu cầu đặt ra là việc cắt, giảm các điều kiện kinh doanh không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Kết quả rà soát cho thấy: (1) Bộ Tư pháp có tổng số 99 điều kiện kinh doanh thuộc 7 lĩnh vực bổ trợ tư pháp gồm: (i) hành nghề luật sư; (ii) hành nghề công chứng; (iii) hành nghề bán đấu giá tài sản; (iv) hành nghề Quản tài viên; (v) hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; (vi) hành nghề Thừa phát lại; (vii) hành nghề giám định tư pháp; (2) Số điều kiện kinh doanh được đề xuất cắt giảm: 43 (chiếm tỷ lệ 43,43%).
- Để thực thi phương án cắt, giảm các điều kiện kinh doanh, Bộ Tư pháp đã rà soát và xác định các quy định cụ thể của một số luật, pháp lệnh, nghị định cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Cụ thể có 06 Luật (bao gồm: Luật Luật sư, Luật Công chứng năm 2014, Luật Đấu giá tài sản, Luật Phá sản; Luật Giám định tư pháp năm 2012, Luật Trọng tài thương mại năm 2010); 02 nghị định (bao gồm: Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ).
Giải pháp thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh
Sau khi có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ đối với báo cáo rà soát của Bộ Tư pháp về các quy định về điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tư pháp và phương án đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng các văn bản thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Các vấn đề liên quan đến điều kiện hành nghề trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đều được quy định trong các luật, nghị định chuyên ngành nên Bộ Tư pháp sẽ tiến hành lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định quy định các vấn đề liên quan đến điều kiện hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đó, sẽ đề xuất Chính phủ cho phép xây dựng văn bản với hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Bên cạnh đó, đối với các quy định trong luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung để thực thi các phương án đã được Chính phủ phê duyệt mà chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp sẽ trình Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo quy định.