Bình Định: Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp năm 2017

07/12/2017
Ngay từ đầu năm 2017, thực hiện chủ trương của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017 và chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2017. Trên cơ sở bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiều lĩnh vực chuyên môn có chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả cao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương với những điểm nổi bật như sau:
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao. Hoạt động kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên hơn, mang lại hiệu quả rõ rệt, đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về nội dung, hình thức. Năm 2017, tổng số văn bản quy phạm pháp luật ở 03 cấp trên địa bàn tỉnh chủ trì soạn thảo đã được ban hành 1.213 văn bản; tổng số văn bản quy phạm pháp luật cơ quan Tư pháp cấp tỉnh, huyện đã thẩm định 272 văn bản, tăng 58% so với năm 2016; tổng số văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tham gia góp ý 84 dự thảo văn bản; tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã tự kiểm tra 13.620 văn bản; số văn bản quy phạm pháp luật tiếp nhận để kiểm tra theo thẩm quyền 236 văn bản, trong đó số văn bản phát hiện trái pháp luật 43 văn bản và đã xử lý xong 43 văn bản; tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát trên địa bàn tỉnh 289 văn bản, tăng 175% so với năm 2016, trong đó 09 văn bản đề nghị sửa đổi và đã được xử lý.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả. Nội dung tuyên truyền pháp luật được định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, thực tiễn chấp hành pháp luật, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng, vùng miền. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh phổ biến pháp luật trực tiếp 9.666 cuộc, tăng 15% so với năm 2016; có 3.242.044 lượt người tham dự; các tài liệu PBGDPL tiếp tục được phát hành miễn phí với 119.684 163.864 bản. Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã 8.814 lần; số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng 10.716 tin, bài.
Công tác hành chính tư pháp tiếp tục đi vào nề nếp, cải cách về thủ tục hành chính không ngừng được tăng cường, thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết từng loại việc, lệ phí, lịch làm việc,… đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dân. Năm 2017, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 135  trường hợp, tăng 47% so với năm 2016; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 27 trường hợp, tăng 42% so với năm 2016; Đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 25.604 trường hợp, tăng 20% so với năm 2016; đăng ký khai tử tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 8.993 trường hợp, tăng 19% so với năm 2016; đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 10.658 cặp, tăng 4% so với năm 2016. Đã cấp 4.350 phiếu Lý lịch tư pháp số 1, tăng 138% so với năm 2016 và 830 phiếu Lý lịch tư pháp số 2, tăng 11,9% so với năm 2016.
Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nhất là trong các hoạt động công chứng, bán đấu giá tài sản, giám định, góp phần bảo đảm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Năm 2017, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 367 việc, tăng 12,4% so với năm 2016; tổng số việc đã công chứng 54.479 việc, tăng 39,2% so với năm 2016; chứng thực 108.854 việc, tăng 16,3% so với năm 2016; tổng số phí, thù lao công chứng thu được 18.757.142.948 đồng, tăng 51% so với năm 2016 và chứng thực 776.208.144 đồng, tăng 5,9% so với năm 2016.
Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật nói chung và nhất là pháp luật về TGPL trong nhân dân và cán bộ, các ngành, các cấp trong tỉnh. Năm 2017, đã thực hiện TGPL 2.550 vụ việc cho 2.550 người có yêu cầu được TGPL, đạt tỷ lệ 194% so với kế hoạch năm 2017.  
Với những kết quả đạt được trong năm 2017, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Bình Định tiếp tục cùng nhau phát huy những ưu điểm đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của ngành đề ra trong chương trình công tác năm 2018./.
                         B.H