Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cần có trọng điểm và gắn với địa bàn cụ thể

10/01/2017
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cần có trọng điểm và gắn với địa bàn cụ thể
Sáng 10/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương (Hội đồng) cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã chủ trì phiên họp triển khai công tác năm 2017 của Hội đồng.
Trong năm 2016, Hội đồng Trung ương và Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; căn cứ Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và của từng địa phương để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội.
Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL ngày càng chặt chẽ, bài bản và hiệu quả hơn. Hội đồng và từng thành viên Hội đồng, Ban thư ký và cơ quan thường trực Hội đồng đã có ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm được giao; tích cực triển khai các hoạt động, bước đầu huy động được các nguồn lực xã hội tham gia gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
 

Tuy nhiên, kinh phí cho hoạt động PBGDPL còn nhiều khó khăn, nhân lực PBGDPL còn thiếu về số lượng, chất lượng không đồng đều, tác động của công tác PBGDPL trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, hoạt động PBGDPL ở một số nơi còn mang tính dàn trải về nội dung, nặng về chiều rộng mà chưa có chiều sâu. Đây là một số tồn tại mà các đại biểu tham dự phiên họp đã chỉ rõ và đề xuất nhiều biện pháp để khắc phục trong thời gian tới, trong đó có việc đổi mới các hình thức PBGDPL; tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy cho công tác này; xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên PBGDPL; đánh giá chất lượng hoạt động của Hội đồng PBGDPL các cấp cũng như đội ngũ báo cáo viên để có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời…
 

Đánh giá cao những thành tựu của công tác PBGDPL nói chung và của Hội đồng nói riêng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: PBGDPL là công việc phức tạp, rất khó lượng hóa nhưng ý nghĩa quan trọng và có tác động lâu dài. Ghi nhận những ý kiến của các thành viên Hội đồng tại phiên họp, Bộ trưởng đề nghị để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới, cần sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng ban hành Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017-2021 và Đề án đổi mới công tác PBGDPL; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Lựa chọn các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm và gắn với các địa bàn cụ thể. Tiếp tục hướng dẫn nội dung và cách thức hưởng ứng Ngày pháp luật để triển khai sớm và có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin và các kênh xã hội hóa cần được tăng cường và có nội dung cụ thể…
 
P.V