Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng

06/06/2018
Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng
Thực hiện Điều lệ Đảng, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 21/5/2018 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tư pháp và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 của Chi bộ, ngày 30/5/2018, Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng (gồm cả các quần chúng tham dự) với nội dung “Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà nước Việt Nam và đề xuất các biện pháp phòng ngừa”.

Đây là vấn đề khác bức xúc hiện nay, đã được nêu tại Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với việc nhấn mạnh “nâng cao năng lực phòng ngừa, giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế” (mục III.5. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu). Cùng tham dự buổi sinh hoạt còn có Phó Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc. 
Tham gia sinh hoạt chuyên đề, liên quan đến chủ đề trên, các công chức Vụ và các đảng viên chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế đã nghe đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ trình bày về tính cấp thiết, tính thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của vấn đề giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài (ISDS) trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng về hội nhập sâu rộng.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư đã báo cáo về ba nội dung chính, cụ thể là:
1. Cơ sở lý thuyết và những vấn đề cần chú ý liên quan đến pháp luật quốc tế về cơ chế ISDS.
2. Cam kết quốc tế của Việt Nam về ISDS trong mối quan hệ so sánh với pháp luật quốc tế.
3. Thực trạng pháp luật Việt Nam về cơ chế ISDS và các giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực ISDS.
Bên cạnh đó, các đảng viên và công chức cũng được quần chúng Đoàn Thanh Huyền, chuyên viên Phòng Pháp luật đầu tư nước ngoài và giải quyết tranh chấp quốc tế báo cáo về Phiên họp lần thứ 35 của nhóm công tác III thuộc Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên Hợp quốc (UNCITRAL) về cải tổ cơ chế ISDS trong pháp luật quốc tế.
Sau hai báo cáo nêu trên, các đảng viên và công chức Vụ Pháp luật quốc tế đã trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước để cải thiện chính sách, pháp luật về ISDS, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới của đất nước.
Tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao nội dung sinh hoạt của Chi bộ và đề nghị Chi bộ, Vụ Pháp luật quốc tế cần nghiên cứu để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ hình thành quan điểm riêng của Bộ Tư pháp về vấn đề cơ chế ISDS trong điều kiện của Việt Nam hiện nay.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bạch Quốc An, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế hoan nghênh tinh thần tham gia nghiên cứu của các công chức Vụ và đảng viên trong Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế và đề nghị các đảng viên tiếp tục nghiên cứu các nội dung khác có liên quan đến công tác pháp luật quốc tế để tăng cường hiệu quả và chất lượng của các buổi sinh hoạt của Chi bộ cũng như phục vụ hiệu quả công tác được giao của Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của Vụ Pháp luật quốc tế.
Phòng Pháp luật thương mại, tài chính quốc tế và Tổng hợp - Vụ Pháp luật quốc tế