Họp tư vấn thẩm định đối với đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

10/01/2017
Họp tư vấn thẩm định đối với đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Ngày 09/01/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa –Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.
Đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định cho rằng lạm dụng rượu, bia còn là căn nguyên của nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng khác như: bạo lực cá nhân, mất trật tự an toàn xã hội, tội phạm, phân hóa xã hội và gánh nặng về kinh tế đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội do liên quan đến các phí tổn về chăm sóc sức khỏe, giảm hoặc mất năng suất lao động và giải quyết các hậu quả xã hội khác. Ngoài ra, rượu, bia là một trong 03 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông tại Việt Nam ở nam giới độ tuổi 15-49. Do đó, các thành viên đều tán thành về sự cần thiết đề nghị xây dựng Luật. Tuy nhiên, một số đại thành viên đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần cụ thể hóa một số điểm sau:
Một là, thể chế hóa một cách cụ thể các quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước ta để bảo đảm hoàn thiện và phát triển kinh tế thị trường, hài hóa tối đa các lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội.
Hai là, thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng rượu, bia và kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp rượu, bia vì lợi ích sức khỏe của nhân dân, bảo đảm quyền con người.
Ba là, tôn trọng và bảo đảm quyền sản xuất, kinh doanh đồng thời xác định rõ ràng trách nhiệm xã hội của các chủ thể này đối với sức khoẻ cộng đồng.
Bốn là, khắc phục những hạn chế, bất cập và những khoảng trống của pháp luật về quản lý nhà nước đối với rượu, bia hiện nay.
Năm là, khuyến khích và huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội từ hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước đến mọi người dân và các tổ chức xã hội dân sự trong việc phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Sáu là, bảo đảm tính dự báo cao trong tương lai, dự liệu những quan hệ xã hội nảy sinh liên quan đến rượu, bia, bên cạnh đó phải phù hợp, hài hòa với xu hướng pháp luật quốc tế trong xu thế hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.
Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện dự thảo đề nghị xây dựng Luật, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
                                                           Nguyễn Văn Quân, Phòng THHC