Công văn về việc đôn đốc giải ngân dự toán ngân sách năm 2018

11/06/2018
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 531/BTP-KHTC ngày 9 tháng 02 năm 2018 gửi các đơn vị hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2018. Theo đó, Bộ đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán chỉ đạo việc triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm, không để tình trạng chậm triển khai thực hiện các kế hoạch, các nhiệm vụ, giải ngân chậm và tập trung vào những tháng cuối năm; đến ngày 30/6/2018, các khoản kinh phí chi thường xuyên chưa phân bổ hoặc đã phân bổ chưa triển khai thực hiện sẽ bị cắt giảm; các khoản kinh phí giao không thực hiện tự chủ đảm bảo giải ngân tối thiểu 40% dự toán được giao.
Đến thời điểm hết ngày 31/5/2018, theo thông tin trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (tabmis), tỷ lệ giải ngân kinh phí của một số đơn vị dự toán còn thấp, một số đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 10% so với dự toán được giao (chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này).
Để thực hiện nghiêm túc kỷ luật tài khóa, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán chỉ đạo việc thực hiện một số công việc sau:
1. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí, nhất là đối với các khoản kinh phí giao không thực hiện tự chủ, đảm bảo tỷ lệ giải ngân kinh phí theo quy định tại Công văn số 531/BTP-KHTC.
2. Trước ngày 10/7/2018, tổng hợp báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch – Tài chính) các nhiệm vụ chi đến ngày 30/6/2018 chưa thực hiện để điều chỉnh cho các nhiệm vụ chi cần bố trí bổ sung kinh phí.
3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hằng quý theo quy định tại Công căn số 1140/BTP-KHTC ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tư pháp.
4. Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị dự toán thuộc Bộ có đơn vị dự toán trực thuộc có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc sát sao tình hình thực hiện dự toán của các đơn vị dự toán trực thuộc.
Bộ thông báo cho đơn vị để tổ chức thực hiện./.