Lấy ý kiến Dự thảo 02 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp

14/05/2018
Ngày 09/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1564/BTP-TTR về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.
Thực hiện yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 của Bộ Tư pháp và dự thảo Kế hoạch PCTN năm 2018 của Bộ Tư pháp.
Để hoàn thiện Dự thảo 02 Kế hoạch trên, Thanh tra Bộ đề nghị Quý đơn vị tập trung nghiên cứu, có văn bản góp ý, sửa đổi, bổ sung gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 18/5/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo 02 Kế hoạch trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.
(Dự thảo 02 Kế hoạch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang Thông tin điều hành, Mục văn bản lấy ý kiến nội bộ).
Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị.
Trân trọng./.