Lấy ý kiến DT Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017

14/05/2018
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã có Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm phù hợp với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Để bảo đảm hiệu quả và tiến độ của công tác rà soát, đề nghị Quý Đơn vị cho ý kiến đối với Dự thảo báo cáo (tập trung có ý kiến đối với Phụ lục 2 về danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Bồi thường nhà nước (file điện tử xin gửi về hộp thư anhdv@moj.gov.vn) trước ngày 18/05/2018 (Dự thảo báo cáo và các tài liệu kèm theo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp / Mục chỉ đạo điều hành).
Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Đỗ Việt Anh, Phòng Nghiệp vụ 2, Cục Bồi thường nhà nước; điện thoại: 024.62739762.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Đơn vị./.