Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ

14/05/2018
Ngày 05/4/2018, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Nghị quyết giao nhiệm vụ “Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết này trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự”.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ.
Để đảm bảo Kế hoạch triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, khả thi, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Bồi thường nhà nước, Thanh tra, Học viện Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Hợp tác quốc tế; Báo Pháp luật Việt Nam; Các cơ quan trực thuộc Tổng cục; Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm nghiên cứu, góp ý đối với Dự thảo Kế hoạch.
Dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp/Văn bản Điều hành/Văn bản lấy ý kiến nội bộ.
Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Văn phòng Tổng cục trước ngày 22/5/2018 (thứ Ba), đồng thời gửi bản điện tử (bản word) qua email ngannt@moj.gov.vn để tổng hợp. Trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngân, điện thoại (024) 627 39 629.
Xin trân trọng cảm ơn!