Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Tư pháp năm 2018

07/12/2017
Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020; thực hiện yêu cầu tại Công văn số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan nhà nước năm 2018; trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2018.
Để hoàn thiện nội dung Dự thảo Kế hoạch, kịp thời trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành theo đúng thời gian quy định, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến và gửi về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/12/2017. Quá thời hạn trên, nếu Quý Đơn vị không có công văn trả lời thì được coi là Quý Đơn vị nhất trí với dự thảo Kế hoạch.
(Dự thảo Kế hoạch được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp/ Trang Thông tin điều hành/ Mục Văn bản lấy ý kiến).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị!