Góp ý Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển

08/03/2017
Nhằm kiện toàn công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ lãnh đạo của Bộ, trên cơ sở Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ban Tổ chức Trung ương  hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo và các văn bản có liên quan, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức của Bộ Tư pháp (dự thảo Quy chế gửi kèm theo).     
Để hoàn thiện dự thảo Quy chế trước khi trình Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thảo luận rộng rãi trong tập thể công chức, viên chức của đơn vị để đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế nêu trên và gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/3/2017 để tổng hợp./.