Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký ban hành Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2017

16/02/2017
Nhằm triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành (Quyết định số 108/QĐ-BTP), ngày 14/02/2017 lãnh đạo Bộ Tư pháp đã ký ban hành Công văn số 411/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: (1) Kịp thời ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ, ngành, địa phương mình hoặc ban hành công văn bổ sung lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.(2) Quán triệt đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan về nội dung Kế hoạch, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Vụ Pháp chế, Ban Pháp chế (đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) và Sở Tư pháp (đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước của mình.(3) Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp (4) Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành  Công văn chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các cơ quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đất đai, lao động, ngân hàng trong việc chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao.