2696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017.">

Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017

14/02/2017
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017.
Theo Kế hoạch, việc UDCNTT năm 2017 nhằm hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, truyền thông đáp ứng nhu cầu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Bộ gắn với công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, gắn liền với quá trình cải cách hành chính. Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, ngành Tư pháp được triển khai hiệu quả, đồng bộ và thống nhất theo định hướng chung;Triển khai cung cấp các thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Hệ thống Phần mềm quản lý nghiệp vụ hành chính tập trung của Bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp;Tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; Đảm bảo Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Kết nối Cổng thông tin điện tử của Bộ với Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các Bộ, ngành; Đảm bảo các thông tin phản ánh về tình hình thi hành pháp luật, thắc mắc về pháp luật của người dân sẽ được tiếp nhận giải quyết. Đồng thời, nhanh chóng đăng tải các thông tin phản hồi đảm bảo người dân, doanh nghiệp tiếp cận được thông tin một cách chính xác và kịp thời; Đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Trung ương, địa phương ban hành đều được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trong năm 2017, đối với việc UDCNTT trong nội bộ cơ quan, Bộ Tư pháp sẽ tập trung nâng cấp phát triển hệ thống thư điện tử và một số dịch vụ nền tảng, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các hệ thống dịch vụ nền tảng; Nâng cấp, phát triển phần mềm quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp; Xây dựng, triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trên môi trường mạng Internet cho các Chi cục Thi hành án dân sự đủ điều kiện triển khai; Rà soát, phê duyệt dữ liệu, đưa Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ và chức danh tư pháp vào khai thác, sử dụng hiệu quả; chỉnh sửa, nâng cấp Phần mềm để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người sử dụng; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giảm văn bản giấy trong nội bộ cơ quan.
Đối với UDCNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tư pháp sẽ chú trọng xây dựng và triển khai Phần mềm hỗ trợ thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Xây dựng, bổ sung các trang thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; cung cấp các thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định; chia sẻ thông tin với các cơ quan hành chính khác một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời; Xây dựng Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự giai đoạn 2; Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ để xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng như: lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bổ trợ tư pháp, con nuôi.
Cũng theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp sẽ tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia như: Tiếp tục triển khai dự án Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; Nâng cấp phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các Sở Tư pháp; Xây dựng phần mềm quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài; Xây dựng phần mềm quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Xây dựng triển khai thí điểm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Xây dựng Phần mềm Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Phát triển Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; triển khai cho các Cục Thi hành án dân sự đủ điều kiện triển khai; Tiếp tục xây dựng, triển khai, nâng cấp các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực trọng tâm: thống kê; thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật...