Thông báo các lớp bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao kiến thức, kỹ năng ở Học viện Tư pháp

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), theo đó Học viện Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức một số lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và nâng cao kiến thức, kỹ năng tại Học viện Tư pháp (số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Thông tin các lớp học cụ thể như sau:
1. Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật dân sự
- Đối tượng:
+ 18 công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 thuộc nhóm chuyên sâu về pháp luật dân sự, kinh tế;
+ 02 công chức, viên chức trở lên/ đơn vị của các đơn vị: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ;
+ 01 công chức, viên chức trở lên/ đơn vị của các đơn vị còn lại của Bộ.
- Số lượng: 50 người/01 lớp.
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018.
2. Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự
- Đối tượng:
+ 06 công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 thuộc nhóm chuyên sâu về pháp luật hình sự;
+ 03 công chức, viên chức trở lên/ đơn vị của các đơn vị: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Các Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ;
+ 01 công chức, viên chức trở lên/ đơn vị của các đơn vị còn lại của Bộ.
- Số lượng: 50 người/01 lớp.
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 25/7/2018 đến ngày 27/7/2018.
3. Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
- Đối tượng:
+ 13 công chức, viên chức trong Danh sách Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020 thuộc nhóm chuyên sâu về pháp luật quốc tế và quyền con người;
+ 02 công chức, viên chức trở lên/ đơn vị của các đơn vị thuộc Bộ.
- Số lượng: 70 người/01 lớp.
- Thời gian tổ chức: Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 30/6/2018.
Căn cứ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp (ban hành tại Quyết định số 273/QĐ-BTP ngày 12/02/2018), đề nghị đơn vị rà soát, cử các công chức, viên chức thuộc đối tượng nói trên tham dự lớp học và gửi Công văn giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 13/6/2018 (Thứ Tư) hoặc xem xét, quyết định cử viên chức theo phân cấp và gửi 01 bản về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi chung./.
 
File đính kèm