Công văn hướng dẫn quản lý và sử dụng thẻ công chức, viên chức

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các quy định có liên quan của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã tổ chức việc in mới và cấp phát thẻ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ. Việc sử dụng thẻ mới được bắt đầu kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018. Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định về việc quản lý, sử dụng thẻ công chức, viên chức, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ:
- Quản lý, sử dụng thẻ được cấp phát theo đúng quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuyệt đối không được cho mượn thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng thẻ phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị, đồng thời đề nghị được cấp lại hoặc đổi thẻ mới.
- Công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác phải trả lại thẻ cho đơn vị cũ; công chức, viên chức thay đổi về chức danh công việc hoặc chức vụ công tác thì đề nghị đơn vị cấp đổi thẻ mới. Công chức, viên chức khi nghỉ hưu được giữ thẻ của mình theo quy định.
2. Đối với Thủ trưởng đơn vị thuộc  Bộ:
- Trực tiếp quản lý và yêu cầu công chức, viên chức của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng thẻ theo đúng quy định; phối hợp với Văn phòng Bộ làm thủ tục cấp, đổi thẻ cho công chức, viên chức để sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
- Thu hồi thẻ của công chức, viên chức do mình quản lý trong các trường hợp thôi việc hoặc thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác, vị trí chức danh công việc hoặc chức vụ công tác.
3. Đối với Văn phòng Bộ
Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức làm thẻ và cấp thẻ cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ theo quy định; hướng dẫn, theo dõi việc quản lý và sử dụng thẻ, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp tăng cường việc thực hiện các quy định về văn hoá công sở nói chung và việc sử dụng, quản lý thẻ công chức nói riêng.
Trên đây là hướng dẫn việc quản lý và sử dụng thẻ công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện./.