Tin hoạt động

HỌC VIỆN TƯ PHÁP TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 585, ngày 15/11/2017, Học viện Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản trị doanh nghiệp tại Hà Nội.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ GIANG TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH VÀ KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585), trong 03 ngày 18-19-20 tháng 10 năm 2017, tại tỉnh Hà Giang, Sở Tư pháp Hà Giang đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung thiết thực, đáp ứng phần nào nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Cụ thể:

ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, BẢO HIỂM XÃ HỘI

Được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), thực hiện Hợp đồng số 62/BTP-585 ngày 07/9/2017 giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và Sở Tư pháp Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2017, Sở Tư pháp Tuyên Quang tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội.

CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHÁP PHÁP LUẬT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHÁP PHÁP LUẬT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI THEO HỢP ĐỒNG SỐ 53/BTP-585

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP TẠI NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-585 về việc phê duyệt Đề cương triển khai hoạt động thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, Chương trình 585 đã phối hợp với nhiều đơn vị, Sở Tư pháp các địa phương, đặc biệt là Trung tâm tư vấn pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhằm triển khai hoạt động này tới nhiều địa phương và những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên cả nước.

THÔNG BÁO MỜI CƠ QUAN, TỔ CHỨC THAM GIA THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG NĂM 2017 CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

​Thực hiện Quyết định số 55b/QĐ-585 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở Quyết định số 1536/QĐ-585 ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí để thực hiện các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585), Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình trong năm 2017, cụ thể như sau: