Tin hoạt động

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP Ở HÀ TĨNH

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả cao, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Kết quả đó có sự đóng góp của Sở Tư pháp trong tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BĐH ngày 08/01/2016 của Ban điều hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016; ngày 09/8/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo hiểm cho cho gần 150 đại biểu gồm: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng kế toán và cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Bắc Giang.

TỌA ĐÀM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRONG DỰ THẢO LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Thực hiện Kế hoạch năm 2016 của Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chế định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội ngày 13 tháng 12 năm 2016.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH

Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020, Bộ Tư pháp, ngày 11/10/2016, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Triển khai thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Ngày 8 tháng 11 năm 2016,tại Gia Lai, trên cơ sở Kế hoạch thực hiện năm 2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (viết tắt là Chương trình 585) do Bộ Tư pháp chủ trì, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với, Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai và Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức giới thiệu Đề án xây dựng và thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai.