Tin hoạt động

Thông báo về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình trong năm 2018, cụ thể như sau:

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 VÀ TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA CHƯƠNG TRÌNH 585

Chiều ngày 29/12, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 và trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình 585.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 PHỐI HỢP VỚI VTCA VÀ ACCA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI “CẬP NHẬT THUẾ 2017”

Nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật các thay đổi về chính sách và quản lý thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giải đáp vướng mắc và hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thanh quyết toán thuế cuối năm 2017, ngày 20/12/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) tổ chức Hội nghị đối thoại cập nhật thuế 2017 (Tax updates). Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là kế toán viên, kế toán trưởng, phụ trách tài chính của các doanh nghiệp thuộc thành viên của ACCA và VTCA.

Hướng dẫn thực hiện phát trực tiếp các hoạt động trên trang Facebook của Chương trình 585

Đề hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc phát trực tiếp hoạt động Bồi dưỡng, Tọa đàm, Hội nghị đối thoại trên Trang Facebook của Chương trình 585 tại địa chỉ theo đường link sau: http://facebook.com/hotrophaply2018/about/?-rdr các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Hội nghị đối thoại lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Nghị định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585), thực hiện nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị để xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, sáng 17/4, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức “Hội nghị đối thoại lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (viết tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP)”. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó trưởng Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì Hội nghị đối thoại.

Thông báo về việc mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 762/QĐ-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585) và Quyết định số 326/QĐ-585 ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình 585 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình 585, Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện hoạt động hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn năm 2018 của Chương trình trong năm 2018, cụ thể như sau: