Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Xây dựng trang thông tin điện tử Việt – Anh về cơ chế hợp tác, tài trợ liên quan đến cải cách pháp luật và cải cách tư pháp”
- Tên Bên mời thầu: Tiểu Dự án Cục Công nghệ thông tin thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ cho Bộ Tư pháp
- Tên gói thầu: “Xây dựng trang thông tin điện tử Việt – Anh về cơ chế hợp tác, tài trợ liên quan đến cải cách pháp luật và cải cách tư pháp”.
- Nguồn vốn: UNDP
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 10 giờ, ngày 04 tháng 11 năm 2011 đến trước 10 giờ, ngày 09 tháng 11 năm 2011 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành: Phòng 106 - nhà N1 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là 10 giờ, ngày 09 tháng 11 năm 2011 tại Phòng 106 - nhà N1 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.