Hỏi đáp Luật khiếu nại, Luật tố cáo

22/07/2013

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước, bảo vệ quyền công dân, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay, ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật khiếu nại và Luật tố cáo.

Hỏi đáp Luật khiếu nại, Luật tố cáo  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân tìm hiểu Luật khiếu nại năm 2011 và Luật tố cáo năm 2011, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp biên soạn cuốn: “Hỏi - Đáp Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo”. Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, khoa học, những tình huống cụ thể gắn với nhiều nội dung thiết thực của hai Luật này.


Thông tin:

  • Cơ quan ban hành: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Nhà xuất bản: Nxb. Tư pháp
  • Thể loại: Thanh tra - Khiếu nại - Tố cáo
  • Số trang: 112
  • Năm xuất bản: 2012