Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 17/11/2015

Ngày 30/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 17/11/2015

Ngày 30/10/2015 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BXD quy định về quản ký chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật 17/11/2015

Ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.

Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức 17/11/2015

Ngày 29/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức.

Thông tư 20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức 17/11/2015

Ngày 28/10/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2015/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức.
Các tin đã đưa ngày: