Hòa giải viên ở cơ sở chỉ tiến hành hòa giải đối với các mâu thuẫn sinh hoạt phát sinh trong cộng đồng dân cư, các tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, quan hệ hôn nhân gia đình… 03/03/2014

Các trường hợp cụ thể được tiến hành hòa giải quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở như sau:

Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội 05/12/2013

Ngày 26/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không 05/12/2013

Ngày 25/11/2013, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia 05/12/2013

Ngày 17 tháng 11 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 186/2013/NĐ-CP về Đại học quốc gia. Nghị định này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đại học quốc gia. Nghị định này áp dụng đối với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Các tin đã đưa ngày: