Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT ngày 17/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị. 14/08/2015

Ngày 17/7/2015, Bộ Giao thông vận tải đã  ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BGTVT quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị.

Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 14/08/2015

Ngày 17/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 06/11/2012 14/08/2015

Ngày 14/7/2015, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 06/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp lái xe cơ giới đường bộ.

Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ 14/08/2015

Ngày 13/7/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/09/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: