Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 17/12/2014

Ngày 28 tháng 11 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện 17/12/2014

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập  khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện.

Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 17/12/2014

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật 17/12/2014

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.

Thông tư số 37/2014/TT-NHNN ngày 26/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam 17/12/2014

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 37/2014/TT-NHNN quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: