Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch 21/10/2014

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BVHTTDL quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục 21/10/2014

Ngày 25/9/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BGDĐT quy định về  chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục. Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2014.

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam 21/10/2014

Ngày 22/09/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính 21/10/2014

Ngày 19/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 53/2014/QĐ-TTg về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, theo đó đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với cơ quan này từ năm 2015 đến hết năm 2019.

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng 21/10/2014

Ngày 18/09/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 27/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
Các tin đã đưa ngày: