Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

26/02/2013

Ngày 21/11/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Khoản 3 Điều 2 được bổ sung như sau: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở nên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời hạn này người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, Nghị định sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội như sau: Xác định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện thủ tục, trình tự tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại đơn vị, đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện; đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; bảo quản hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và của người sử dụng lao động trong thời gian người lao động làm việc tại đơn vị; xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp; cung cấp cho người lao động về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động đó trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu; cung cấp các văn bản khác để hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 15 – điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội như sau: Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc châm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan lao động nơi người lao động đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: