Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN năm 2008 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP

26/04/2011

Ngày 10 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

            Theo đó, các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty sẽ được tính vào chi phí hợp lý. Theo thông tư số 130/2008/TT-BTC trước đây thì doanh nghiệp chỉ được quy định các khoản tiền thưởng cho người lao động trong hợp Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể.

            Thông tư số 18/2011/TT-BTC bổ sung, sửa đổi rất nhiều điểm trong phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC về các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, xác định các khoản thu nhập, xác định lỗ và chuyển lỗ… và còn thay thế bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn mẫu số 01/TNDN bằng bảng kê mới ban hành kèm theo.

            Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo quy định thì thực hiện lập Bảng kê ban hành kèm theo Thông tư này.

            Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng có phát sinh thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa nếu đủ điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng quy định thì áp dụng thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập có được từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa kể từ ngày 01/01/2009.

            Đối với doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 01/01/2009 mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa thì được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa kể từ ngày 01/01/2009.

            Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào các ngành nghề đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt khác do Thủ Tướng quyết định thì doanh nghiệp phải phát sinh doanh thu, thu nhập từ quá trình hoạt động của các dự án nêu trên.

            Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN với thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được thành lập và cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/01/2009 (trừ trường hợp doanh nghiệp khai thác khoáng sản được hưởng ưu đãi trước ngày 01/01/2009 thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi này cho thời gian còn lại).

            Cũng theo Thông tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành nghề có thu nhập chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu nhập từ cho thuê lại đất thuộc diện phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản…

            Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011. Bãi bỏ hướng dẫn tại Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2009 về xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: