Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế

21/10/2013

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 129/2013/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế.

 

Thông tư quy định cụ thể về kinh phí thực hiện; Hoạt động và nội dung chi cho các hoạt động của công tác điều ước quốc tế, công tác thoả thuận quốc tế; Mức chi; Lập và phân bổ dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế, công tác thoả thuận quốc tế...cho công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế.

Một số chế độ, mức chi có tính chất đặc thù phục vụ công tác điều ước quốc tế, công tác thoả thuận quốc tế cũng được quy định cụ thể tại Thông tư như: Chi soạn thảo đề cương chi tiết: Đối với điều ước quốc tế soạn thảo mới, mức chi tối đa không quá 3.000.000đồng/đề cương; Đối với điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung; thỏa thuận quốc tế soạn thảo mới, mức chi tối đa không quá 2.500.000đồng/đề cương;  Đối với thoả thuận quốc tế sửa đổi, bổ sung, mức chi tối đa không quá 2.000.000đồng/đề cương. Chi soạn thảo điều ước quốc tế, công tác thoả thuận quốc tế: Soạn thảo mới dự thảo điều ước quốc tế, mức chi tối đa 8.000.000 đồng/dự thảo văn bản; Soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung; dự thảo thỏa thuận quốc tế, mức chi tối đa 5.000.000 đồng/dự thảo văn bản.  Chi soạn thảo văn bản góp ý, báo cáo thẩm định, thẩm tra văn bản: Đối với dự thảo điều ước quốc tế, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/văn bản; Đối với dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung; thoả thuận quốc tế, mức chi tối đa 500.000 đồng/văn bản...

Các mức chi quy định tại Thông tư này là mức chi tối đa, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định mức chi cụ thể áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể áp dụng cho các cơ quan, đơn vị địa phương nhưng không được vượt mức chi tối đa quy định tại Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: