Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp

07/06/2013

Ngày 22/4/2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BCT về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

 

Sử dụng hóa chất nguy hiểm là quá trình dùng hóa chất nguy hiểm trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm, hàng hóa nhất định do đó phải đăng ký sử dụng, đồng thời tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện các quy định về quyền, nghĩa vụ; về cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm theo quy định của Luật Hóa chất.

Thông tư không áp dụng đối với hóa chất có trong sản phẩm, hàng hóa đã được sản xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực.

Theo quy định của Thông tư, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm thực hiện đăng ký sử dụng bằng hình thức văn bản với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc trước khi bắt đầu sử dụng; ngoài ra tổ chức, cá nhân phải thực hiện đăng ký lại việc sử dụng hóa chất nguy hiểm với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc sau khi thay đổi mục đích sử dụng.

Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa chất trên cơ sở nội dung đã đăng ký với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý.

Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm chịu trách nhiệm về việc đăng ký, mục đích sử dụng và tuân thủ Thông tư này. Trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật.

Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra đột xuất nếu: tổ chức, cá nhân không đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm; tổ chức, cá nhân không thực hiện đăng ký lại việc sử dụng hóa chất nguy hiểm; tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm không đúng mục đích đăng ký; Tổ chức, cá nhân không báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm theo quy định sau 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu báo cáo của Sở Công thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: