Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

21/05/2013

Ngày 28/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (Nghị định 24) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam; nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Đối với thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài:

+ Bỏ quy định phải công chứng, chứng thực bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ chứng minh về nhân thân;

+ Về thủ tục và thời gian giải quyết được điều chỉnh như sau: Hồ sơ đăng ký kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp (trước đây quy định: Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn hai bên phải có mặt, nếu một trong hai bên vắng mặt phải có Giấy ủy quyền cho bên kia nộp hồ sơ); thời gian giải quyết hồ sơ kết hôn là 25 ngày (trước đây quy định là 30 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 10 ngày làm việc;

+ Bỏ quy định niêm yết việc kết hôn;

+ Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Đối với thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài được rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí; thẩm quyền đăng ký giao cho Sở Tư pháp và quy định rõ: khi trao Quyết định công nhận cha, mẹ, con hai bên phải có mặt.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013 và bãi bỏ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: