Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

09/05/2013

Ngày 12/3/2013 Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2013/TT-TTCP quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

 

Thông tư này quy định về trình tự, hình thức, nội dung tiến hành hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Theo đó, hình thức theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được tiến hành thông qua việc tổng hợp kết quả thực hiện, yêu cầu đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo về tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và cung cấp tài liệu, thông tin chứng minh kèm theo. Nội dung theo dõi gồm: Theo dõi quá trình tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung trong kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; những tồn tại hoặc khó khăn, vướng mắc có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm báo cáo theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Hình thức đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được tiến hành bằng  gửi văn bản đôn đốc hoặc làm việc trực tiếp với đối tượng. Nội dung đôn đốc gồm: Nhắc nhở các nội dung được ghi trong kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chưa hoàn thành việc thực hiện; Yêu cầu đối tượng báo cáo giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Các biện pháp thúc đẩy và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hoàn thành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày quyết định việc đôn đốc, người được giao nhiệm vụ đôn đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Khi ra quyết định kiểm tra phải có một trong các căn cứ sau: Sau khi hết thời hạn báo cáo kết quả đôn đốc mà đối tượng không hoàn thành việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra không thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật; đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra cản trở, tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, không hợp tác hoặc vi phạm pháp luật. Việc kiểm tra cần xem xét, đánh giá các vấn đề: Quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Các hành vi vi phạm pháp luật của các bên liên quan trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tình trạng chưa hoàn thành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, người được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: