Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

14/08/2012

Ngày 20/7/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo quy định tại Nghị định, công ty cổ phần muốn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội phải có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm…

Nghị định quy định các trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng có tính chất đặc thù như: Chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài, chào bán để thành lập tổ chức tín dụng cổ phần, chào bán của cổ đông lớn trong công ty đại chúng…Theo đó, tổ chức nước ngoài muốn chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi theo các chuẩn mực kế toán quốc tế trong năm liền kề năm đăng ký chào bán; có dự án đầu tư vào Việt Nam được cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt; tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án; có ngân hàng giám sát sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: