Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

07/08/2012

Ngày 02/7/2012, Chủ tịch nước ký Lệnh số 12/2012/L-CTN về việc công bố Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 20/06/2012.

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Luật khẳng định công dân có quyền được thông tin về pháp luật và có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Đồng thời, xác định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật.

Luật quy định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời quan tâm, tập trung nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù. Đồng thời, Luật xác định chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và có quy định về xã hội hóa công tác này.

Luật khẳng định giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được lồng ghép trong chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; là một nội dung trong chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Theo Luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật được thành lập ở 3 cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tư vấn cho Chính phủ, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và huy động nguồn lực cho công tác này.

Luật lấy ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Bên cạnh đó, Luật khẳng định kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách do ngân sách Trung ương bảo đảm và được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Đồng thời, Nhà nước cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động này theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của năm sau, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí và tổng hợp chung vào dự toán ngân sách Nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.Các tin đã đưa ngày: