Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

11/07/2012

Ngày 22 tháng 6 năm 2012 Chính phủ ban hành Nghị định síi 54/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp.

 

Để quản lý tiền chất thuốc nổ, Nghị định quy định tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ, tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải là doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép hoạt động vật liệu nổ là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định cũ là 07 ngày làm việc).

          Không quy định về thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. Thời hạn của Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác khoảng sản là không quá 05 năm (quy định cũ áp dụng cả đối với Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp). Thời hạn của Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo thời hạn đề nghị trong hồ sơ nhưng không quá 06 tháng.

          Trường hợp tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ có thay đổi một trong các nội dung về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động của Giấy chứng nhận, Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận, Giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh gồm đơn đề nghị và tài liệu chứng minh việc điều chỉnh một trong các nội dung về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động (quy định cũng áp dụng như thủ tục đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận, Giấy phép).

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2012. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo thời hạn quy định tại Giấy phép.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: