Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

29/11/2011

Chế độ làm việc của giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này sẽ bao gồm: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm, quy định về giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy được áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 02 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học. Thời gian nghỉ hàng năm gồm: 08 tuần nghỉ hè hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.

Về giờ dạy, Thông tư quy định:

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 01 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 04 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.

Đối với giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, mỗi giáo viên dạy đủ số giờ theo quy định; nếu có 01 trẻ em khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày.

Đối với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 02 giờ/tuần; Phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia hoạt động giáo dục 04 giờ/tuần.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định về chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy, cụ thể:

Đối với giáo viên làm công tác kiêm nhiệm như: Công tác bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường, chủ tịch Hội đồng trường, thư ký Hội đồng trường, bí thư Đoàn thanh niên được giảm 02 giờ dạy/tuần; công tác trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 02 giờ dạy/tuần; công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 03 giờ dạy/tuần; mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh và được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Chế độ giảm giờ dạy đối với giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 05 giờ dạy/tuần.

Việc quy đổi những hoạt động khác theo sự phân công của hiệu trưởng ra giờ dạy để tính số giờ dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau: Giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra thì thời gian làm việc một buổi được tính bằng 04 giờ dạy; giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do phòng Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 01 tiết giảng dạy thực tế được tính bằng 01 giờ dạy.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2011. Bãi bỏ các quy định trước đây về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non trái với quy định tại Thông tư này.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: