Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

19/10/2011

Đối tượng áp dụng Nghị định này bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc công an và quân đội, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động liên quan đến khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Nghị định quy định: Tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải theo các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau: Bệnh viện; cơ sở giám định y khoa; phòng khám bệnh, chữa bệnh; nhà hộ sinh; cơ sở chẩn đoán; cơ sở dịch vụ y tế; trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức. Việc cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ thực hiện theo lộ trình sau: Đối với bệnh viện hoàn thành việc cấp giấy phép hoạt động trước ngày 31/12/2013; đối với cơ sở giám định y khoa, phòng khám bệnh, chữa bệnh, nhà hộ sinh hoàn thành trước ngày 31/12/2014; đối với các cơ sở chẩn đoán, cơ sở dịch vụ y tế, trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị tổ chức hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện: Đáp ứng đủ các quy định về cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế phù hợp, có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức được chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam. Các tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; ngoài ra, cấp giấy chứng nhận chất lượng có thời hạn cho cơ sở khám, chữa bệnh sau khi đánh giá đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng; đồng thời, giám sát các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận để bảo đảm duy trì chất lượng khám, chữa bệnh. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2011. Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: