Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

18/10/2011

Thông tư quy định cơ quan báo cáo bao gồm: Các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường mầm non, phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, các sở giáo dục và đào tạo. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng là các cơ quan tổng hợp báo cáo.

Nội dung báo cáo gồm: Thông tin về tổ chức và hoạt động của hệ thống giáo dục, thể hiện thông qua hệ thống chỉ tiêu và biểu mẫu thống kê giáo dục, đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và gửi đồng thời dưới 2 hình thức: Biểu mẫu thống kê tổng hợp số liệu, có dấu và chữ ký của thủ trưởng cơ quan báo cáo hoặc cơ quan tổng hợp báo cáo và tệp dữ liệu báo cáo cập nhật trực tiếp (online) trên hệ thống phần mềm thống kê hoặc gửi qua thư điện tử.

Về thời gian báo cáo, Thông tư quy định:

Các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ngoài công lập: mỗi năm báo cáo một kỳ, thời điểm báo cáo là sau khai giảng năm học; thời hạn gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Các đại học: mỗi năm báo cáo một kỳ, thời điểm báo cáo là sau khai giảng năm học; các đại học tổng hợp số liệu của tất cả các trường thành viên gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

Đối với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Báo cáo thống kê khối mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, mỗi năm 2 kỳ. Kỳ báo cáo 1: Thời điểm báo cáo là sau khai giảng năm học, thời hạn gửi báo cáo cuối cùng là ngày 30 tháng 10 hàng năm. Kỳ báo cáo 2: Thời điểm báo cáo là sau khi kết thúc năm học, thời hạn gửi báo cáo cuối cùng là ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập trực thuộc tỉnh và các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh: mỗi năm báo cáo một kỳ, thời điểm báo cáo là sau khai giảng năm học; cơ sở giáo dục gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

Đối với các bộ: mỗi năm báo cáo một kỳ, thời điểm báo cáo là sau khai giảng năm học; cơ sở giáo dục trực thuộc gửi báo cáo về bộ để tổng hợp gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 01 hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: