Nghị quyết số 07/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

19/09/2011

Ngày 06 tháng 8 năm 2011 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 07/2011/QH13 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

Theo Nghị quyết này, Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 như sau: Bổ sung dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất; chuyển dự án Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật giáo dục đại học từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ nhất sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; bổ sung dự án Luật cơ yếu, Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp 2; chuyển dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 2, sang Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật phòng, chống rửa tiền vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2; bổ sung dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011.

Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau:

- Chương trình chính thức: Về các dự án luật, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, trình Quốc hội thông qua 14 dự án (Luật quản lý giá; Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật giáo dục đại học; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật quảng cáo; Luật tài nguyên nước (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013. Trình Quốc hội cho ý kiến 07 dự án. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, trình Quốc hội thông qua 09 dự án (Luật dự trữ quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật đô thị; Luật Thủ đô; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật xuất bản (sửa đổi); Luật thư viện; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực), trình Quốc hội cho ý kiến 09 dự án. Về các dự án pháp lệnh, 02 dự án mới và các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 nhưng chưa được thông qua.

- Chương trình chuẩn bị gồm 25 dự án.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 06 tháng 8 năm 2011.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: