Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

27/04/2011

Ngày 14 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

            Đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước bao gồm: Vốn Ngân sách nhà nước, vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn Trái phiếu, vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn Đầu tư phát triển của các Tổng công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sau khi hoàn thành (hoặc bị ngừng thực hiện vĩnh viễn) phải quyết toán theo quy định của Thông tư này.

            Các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư và dự án do cấp có thẩm quyền giao Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư không áp dụng Thông tư này mà áp dụng Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, phường, thị trấn.

            Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp được hiểu là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

            Thời hạn quyết toán: Thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản giao đưa vào sử dụng, cụ thể: tối đa là 12 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A; 09 tháng đối với dự án nhóm B và 06 tháng đối với dự án nhóm C; Thời gian kiểm toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ kiểm toán theo quy định, cụ thể 10 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia, 08 tháng đối với dự án nhóm A, 06 tháng đối với dự án nhóm B, 04 tháng đối với dự án nhóm C; Thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán: dự án quan trọng quốc gia là 10 tháng, dự án nhóm A là 7 tháng, dự án nhóm B là 5 tháng, dự án nhóm C là 4 tháng.

            Chế độ báo cáo: Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 06 tháng, hàng năm gửi cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra quyết toán.

            Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán là cấp dưới Bộ, ngành báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 06 tháng, 01 năm gửi cơ quan quản lý cấp Bộ, ngành.

            Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý định kỳ 06 tháng, 01 năm theo mẫu kèm Thông tư này gửi Bộ Tài chính.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2011, thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 và Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/08/2007 của Bộ Tài chính.Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: