Thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở 28/07/2014

Chiều 24/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng chủ trì phiên họp thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở (gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên thuộc huyện nghèo tỉnh Lào Cai 30/06/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1174/QĐ-BTP ngày 21/5/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, trong 02 ngày từ ngày 23, 24/6/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An 29/05/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 886/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong các ngày từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân các huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân, huyện Tương Dương tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.

Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho các hòa giải viên tại các xã nghèo thuộc tỉnh Cao Bằng 24/04/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 634/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Hạ Lang, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, trong các ngày 14, 15 và 17, 18/4/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, huyện Thông Nông tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.

Mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở 23/04/2014

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 28 Luật hòa giải ở cơ sở và Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, ngày 21 tháng 4 năm 2014,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Quyết định số 889/QĐ-BTP.
Các tin đã đưa ngày: