Bộ Tư pháp ban hành nội dung chương trình phát thanh chuyên đề “Pháp luật về hòa giải ở cơ sở” 04/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và hoàn thiện nội dung Chương trình thông tin, phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 27/01/2015

Để nắm bắt thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-BTP về kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2015.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 27/01/2015

Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. 20/01/2015

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở 28/07/2014

Chiều 24/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng chủ trì phiên họp thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở (gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).
Các tin đã đưa ngày: