Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 27/01/2015

Để nắm bắt thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-BTP về kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2015.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 27/01/2015

Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. 20/01/2015

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở 28/07/2014

Chiều 24/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng chủ trì phiên họp thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở (gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên thuộc huyện nghèo tỉnh Lào Cai 30/06/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1174/QĐ-BTP ngày 21/5/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, trong 02 ngày từ ngày 23, 24/6/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.
Các tin đã đưa ngày: