Bộ Nội vụ: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2011

18/07/2011

Với mục đích đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính cho các tổ chức đơn vị trong ngành nội vụ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đúng kế hoạch và lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công tác báo cáo được tiến hành hàng tháng, hàng quý và định kỳ 06 tháng đều có tổng kết để đánh giá tiến độ tình hình triển khai hoạt động PBGDPL, kịp thời có những chấn chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế. Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, ngày 24 tháng 06 năm 2011, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ đã báo cáo đánh giá kết quả công tác của Hội đồng trong 06 tháng đầu năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2011.          

06 tháng qua, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ đã triển khai có hiệu quả các hoạt động sau:          

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật kế hoạch kiểm tra của Bộ; công tác xây dựng và tham gia các Đề án của Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động phối hợp giữa các thành viên Hội đồng; các nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Nội vụ.          

- Tổ chức 55 hội nghị, lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 11.838 lượt cán bộ, công chức; thực hiện đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành hoặc liên quan đến công tác ngành trên website của Bộ Nội vụ (www.moha.gov.vn); tổ chức các cuộc thi tìm hiểu quy định của pháp luật về bầu cử, về gia đình, về học sinh, sinh viên; đặc biệt là việc tổ chức nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành nội vụ trong giai đoạn hiện nay”; biên soạn 3000 cuốn hỏi đáp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, phát hành bản tin cải cách hành chính; hoạt động kiểm tra của Hội đồng được thực hiện nghiêm túc đúng kế hoạch đề ra.          

Kết quả: thông qua các hoạt động tuyên truyền, thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã được tìm hiểu và hiểu biết về pháp luật nói chung cũng như các văn bản pháp luật chuyên ngành nói riêng; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức , ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên toàn ngành nội vụ.           

Phương hướng 06 tháng cuối năm: Triển khai các nội dung thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011; Tham gia ban điều hành đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ; tổ chức các lớp tập huấn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật và thi hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và toàn ngành nội vụ…          

Đinh Quỳnh MâyCác tin đã đưa ngày: