Thẩm định dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

18/04/2011

Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 trước khi trình Chính phủ, ngày 14/4/2011, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Luật trên.

Hội đồng thẩm định dự án Luật gồm đại diện các cơ quan, tổ chức: Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), Vụ Pháp chế (Bộ Công an), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), Ban Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); các nhà khoa học công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đã tham dự cuộc họp thẩm định dự thảo Luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng chủ trì cuộc họp.          

Các thành viên Hội đồng thẩm định đều nhất trí về sự cần thiết xây dựng, thông qua dự thảo Luật và nhiều nội dung trong dự thảo. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý mạnh, đồng bộ, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hội đồng cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Luật; nhất trí về sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, trong đó có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Để bảo đảm sự thống nhất của dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật với hệ thống pháp luật hiện hành cũng như tính khả thi của dự thảo Luật, một số thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong dự thảo. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định cũng đề nghị chỉnh lý về ngôn ngữ và bảo đảm kỹ thuật soạn thảo văn bản.

            Phan Hồng NguyênCác tin đã đưa ngày: