Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2000-2010.

04/01/2011

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 530/KHLN-TP-GD&ĐT ngày 18/9/2002 về tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học; Kế hoạch số 46/KH-STPSGD&ĐT ngày 23/6/2004 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tư pháp về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ giáo viên dịp hè năm 2004, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho giáo viên, học sinh,  tổ chức hoạt động ngoại khoá, tập huấn cho giáo viên nhân dịp hè và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới như Luật giáo dục, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật phòng, chống tham nhũng…

Căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh, ngành, các đơn vị, trường học đã chú trọng tuyên truyền PBGDPL thường xuyên bằng nhiều hình thức như: lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các môn học chính khóa như môn Đạo đức ở Tiểu học, môn Giáo dục công dân ở cấp THCS và cấp THPT; thông qua các Hội nghị tập huấn hàng năm; tổ chức các cuộc thi viết bài dự thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hiện nay, toàn tỉnh có 112 trường THCS, THPT, các trường đã thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình môn Giáo dục công dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục pháp luật vào giờ học chính khóa, ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đúng theo quy định. Ngoài ra, giáo viên, học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa về giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác do Đoàn, Đội, cán bộ, giáo viên tổ chức. Kết quả cụ thể: Từ năm 2000 – 2010 tổ chức hơn 3.980 buổi ngoại khóa với hơn 414.260 lượt học sinh tham gia; 160 pa nô tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy trong trường học; hơn 10.000 bản tranh ảnh, biển báo về trật tự an toàn giao thông đường bộ; hơn 9.900 bản tài liệu truyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tổ chức ký cam kết quản lý giáo dục học sinh giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong các dịp nghỉ hè, tổng số bản cam kết 279.300 bản. Tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức: thi tìm hiểu “Pháp lệnh dân số” với 6.919 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia; tổ chức cho học sinh dự thi sáng tác về giáo dục nhận thức môi trường có 4.526 bài thi cấp tỉnh; thi tìm hiểu về pháp lệnh phòng chống mại dâm, HIV/AIDS với hơn 22.600 bài dự thi; thi tìm hiểu tác hại của ma túy với 13.590 học sinh tham gia; … Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được các đơn vị tổ chức đúng theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lồng ghép các nội dung giáo dục theo chủ điểm, chủ đề từng tháng như: bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn giao thông đường bộ …  Hoạt động tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn GDCD: từ hè năm 2002, giáo viên cốt cán môn GDCD cấp THCS và từ hè năm 2006 giáo viên cốt cán môn GDCD cấp THPT được tập huấn về thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và 100% giáo viên môn GDCD được tập huấn về thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hàng năm giáo viên GDCD được tập huấn lồng ghép kiến thức pháp luật vào nội dung giờ dạy chính khóa. Toàn tỉnh có 112 tủ sách với 1.579 đầu sách pháp luật do các đơn vị, trường học quản lý, sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật theo nội quy của thư viện. Hiện nay các trường THCS, THPT còn nối mạng Internet để cán bộ, giáo viên tra cứu thông tin trên mạng. Có thể thấy trong thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đều quan tâm chỉ đạo việc dạy và học pháp luật, triển khai công tác PBGDPL trong trường học. Cán bộ, giáo viên đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng, là biện pháp chủ yếu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Học sinh tích cực học tập, tham gia dự thi các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật do các ngành, các cấp tổ chức. Công tác PBGDPL đã được tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại các đơn vị, trường học nâng cao được nhận thức về pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Trong thời gian tới công tác PBGDPL trong trường học sẽ tiếp tục được  đẩy mạnh triển khai trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-  BTP ngày 16/11/2010  giữa Bộ giáo dục và đào tạo và Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên GDCD; tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá và phương pháp tích hợp các nội dung giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên GDCD và các môn học khác có liên quan; tiếp tục thực hiện việc lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào giờ dạy chính khóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa.    (Hương Loan, Sở tư pháp tỉnh Bắc Kạn)

Các tin đã đưa ngày: