Cà Mau: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” đến năm  2016 trên địa bàn tỉnh

19/03/2013

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 – 2016, ngày 15/3/2013, UBND tỉnh ký Quyết định số 377/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” đến năm  2016 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện mục tiêu củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực thực hiện PBGDPL, Kế hoạch đề ra các nội dung: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PB,GDPL cấp tỉnh, cấp huyện; Ban điều hành Đề án thanh thiếu niên, Đề án tuyên truyền phòng – chống tham nhũng và Ban điều hành các Đề án PBGDPL khác; kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp theo hướng chuyên sâu ngành, lĩnh vực, có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng tổ chức và thực hiện tốt các cuộc PBGDPL. Bố trí 100% cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và từ 80 đến 85% cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhà nước; 80% cơ quan báo, đài trên địa bàn có phóng viên, biên tập viên chuyên trách về PBGDPL; sắp xếp, bổ sung biên chế là giáo viên, giảng viên pháp luật ở cấp giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trường chính trị tỉnh, trường huấn luyện quân sự địa phương, Trường Đoàn, Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ sở đào tạo khác…; có cơ chế huy động và thu hút luật sư, luật gia, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên và cán bộ, công chức, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng Ban công tác Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, tổ chức hòa giải cơ sở, các loại hình câu lạc bộ và nhóm quần chúng nòng cốt trong công tác PBGDPL tại địa phương.

Về mục tiêu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL: Có 100% thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, Ban điều hành các Đề án và những người trực tiếp làm công tác PB,GDPL được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; có từ 80% trở lên những người làm công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, phóng viên báo, đài và đội ngũ làm công tác thông tin, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, luật sư, luật gia, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý…được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng PBGDPL tương ứng với nhiệm vụ được phân công. Xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và các hình thức Câu lạc bộ khác thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể… tại địa bàn cơ sở, thông qua đó đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL cho cán bộ và nhân dân. Phấn đấu có ít nhất 60% trở lên nhóm nòng cốt tham gia công tác PBGDPL, từng bước phát triển đều khắp phong trào toàn dân học tập và làm theo pháp luật, trong đó chú trọng những mô hình thiết thực, thật sự hiệu quả, nhằm phát triển nhân rộng. Có từ 90% trở lên hòa giải viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL hàng năm; lồng ghép PBGDPL 100% vụ việc hòa giải tại cơ sở.

UBND tỉnh phân công Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Công an tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, xây dựng cơ chế phối hợp, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành rà roát nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL cho cấp huyện và cơ sở; phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lồng ghép nội dung PBGDPL vào các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm; phối hợp với Sở nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi người làm công tác PBGDPL ở địa phương; tiến hành rà soát, bố trí, đào tạo cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL ở các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; phối hợp với Học viện Tư pháp và Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL và hòa giải cơ sở tại tỉnh; chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL trong nhà trường cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có liên quan đến môn giáo dục công dân và pháp luật.

Thùy Trang

(Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau)Các tin đã đưa ngày: