Bình Thuận: Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2010

31/07/2010

Nhằm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương đang có hiệu lực thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò chủ động của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và địa phương; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo bước chuyển mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm.

 

UBND tỉnh tập trung triển khai phổ biến các văn bản pháp luật như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Thi hành án Dân sự; Luật Khám chữa bệnh; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật Thuế Thu nhập cá nhân; Luật cán bộ, công chức; Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, kết hợp việc lồng ghép với công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất, lâm, công nghiệp; thương mại - du lịch - dịch vụ và tiếp tục đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, chú trọng những địa bàn có nhiều khó khăn, vùng cao, vùng biên giới, vùng dân tộc ít người.

            Để thực hiện có hiệu quả công tác trên, Kế hoạch đã đề ra các biện pháp như: Kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để qua đó PBGDPL cho mọi tầng lớp nhân dân, bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở; duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh việc tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan Nhà nước như: hoạt động động tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự của các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn về công tác PBGDPL, kết hợp công tác PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, khôi phục và phát huy văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp ở từng cộng đồng dân cư.

            Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, đơn vị trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị, địa phương. Bố trí kinh phí, cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

            Sở Tư pháp tỉnh giúp Hội đồng PBGDPL chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL 6 tháng cuối năm 2010; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế trong các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cán bộ Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã; biên soạn các loại tài liệu PBGDPL như: Sách hỏi đáp pháp luật, đề cương, băng casstte, đĩa VCD, tờ gấp PBGDPL; thí điểm mô hình sinh hoạt "Ngày pháp luật".           

Bùi Thị Loan

Các tin đã đưa ngày: