Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cơ yếu và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP

16/03/2012

Ngày 14 tháng 3 năm 2012 Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Cơ yếu và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan cấp huyện là Tư pháp, Công an, Ban chỉ huy quân sự.

Luật Cơ yếu là đạo luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, quy định về hoạt động cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm. Qua đó, góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nghị định số 80/2011/NĐ-CP quy định các điều kiện để bảo đảm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, xác định vai trò của lực lượng công an là nòng cốt trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chính sách này, đặc biệt là vai trò của chính quyền cấp cơ sở - nơi trực tiếp tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Với ý nghĩa và vai trò của các quy định pháp luật nêu trên, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Quả, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần lưu ý những nội dung trọng tâm của hai văn bản pháp luật này và đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai Luật Cơ yếu và Nghị định số 80/2011/NĐ-CP đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Đào - Sở Tư pháp tỉnh TT. Huế


Nguyễn Thị Đào - Sở Tư pháp tỉnh TT. Huế


Các tin đã đưa ngày: