Lạng Sơn: ban hành Kế hoạch tăng cường phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên

18/05/2011

Để kịp thời trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác PBGDPL; trên cơ sở Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” của Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/5/2011 triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập trung thực hiện 04 nội dung chủ yếu sau:

Một là: Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên; đồng thời xác định nội dung pháp luật, hình thức PBGDPL phù hợp, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật của thanh thiếu niên.

Hai là: Xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức, biện pháp phù hợp. Nâng cao tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

Ba là: Phối hợp lồng ghép việc thực hiện các chương trình PBGDPL cho các đối tượng khác với chương trình, đề án về công tác thanh thiếu niên.

Bốn là: Đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên sau khi thực hiện hoạt động PBGDPL để tiếp tục có giải pháp, biện pháp trong thời gian tới.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đưa ra 07 nhóm giải pháp thực hiện

- Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên;

- Tổ chức điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng nội dung và biện pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên theo từng nhóm đối tượng;

- Xây dựng tài liệu pháp luật phù hợp, đa dạng hoá các hình thức tài liệu để thanh thiếu niên học tập và vận dụng;

- Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL;

- Bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu vào năm 2015, UBND tỉnh đã phân công cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

- Xuân Hưng -Các tin đã đưa ngày: