Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/03/2011

Ngày 21/02/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh.

            Theo đó, Kế hoạch nêu rõ: việc tổ chức “Ngày pháp luật” cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tốt việc thực hiện “Ngày pháp luật” theo các nội dung của Kế hoạch, coi việc học tập pháp luật là một nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của các cấp, các ngành và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân ở địa phương, các đơn vị lựa chọn nội dung pháp luật cần tuyên truyền, tổ chức hội nghị phổ biến hoặc lồng ghép với các cuộc họp của địa phương, đơn vị dưới các hình thức như:

            Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung có mời báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật;

            Sưu tầm tài liệu pháp luật để tự nghiên cứu (đề cương giới thiệu luật, văn bản pháp luật, sách, báo, tờ gấp pháp luật…);

            Tổ chức tọa đàm, giao lưu trao đổi về các nội dung pháp luật;

            Tổ chức học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị;

            Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời lượng, thời gian thích hợp. Thời gian tổ chức “Ngày pháp luật” được thực hiện 1 ngày/tháng, vào thời điểm trung tuần trong tháng và được đưa vào kế hoạch công tác hàng tháng, quý và hàng năm của cơ quan, đơn vị.

            Đặc biệt, Kế hoạch nêu rõ: việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” sẽ được đưa vào chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua hàng năm đối với các tập thể và mỗi cá nhân, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

            Để thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nhằm tạo nguồn tài liệu phong phú và vững chắc cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và thực hiện “Ngày pháp luật” nói riêng.

            Kinh phí triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” được sử dụng từ nguồn ngân sách được giao hàng năm của các địa phương, đơn vị mục chi cho công tác tuyên truyền.

            Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” trong các cơ quan Đảng; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” ở từng đơn vị, địa phương và đề xuất các giải pháp để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả “Ngày học tập pháp luật”, 03 năm tổ chức sơ kết, 05 năm tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện “Ngày pháp luật” của các đơn vị, địa phương hàng quý, 06 tháng và hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Bùi Thị LoanCác tin đã đưa ngày: