TRANG CHÍNH » NGHIỆP VỤ

Tên tài liệu
Lĩnh vực

Ngày 23 tháng 5 năm 2012, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Để triển khai Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan

- Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

- Danh mục biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

Bổ sung 15 biểu mẫu Tờ khai tại điểm III.3 mục III Danh mục II bao gồm:

STT

Tên mẫu

Ký hiệu

III.3

15 biểu mẫu tờ khai sử dụng tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Sở Tư pháp và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Ngoại giao)

 

01

Tờ khai đăng ký khai sinh

TP/HT-2012-TKKS.1

 

02

Tờ khai đăng ký khai sinh (dùng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, áp dụng cho cả trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn)

TP/HT-2012-TKKS.2

 

03

Tờ khai đăng ký việc giám hộ

TP/HT-2012-TKGH

 

04

Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ

TP/HT-2012-TKCDGH

 

05

Tờ khai đăng ký việc nhận con

TP/HT-2012-TKCMC.1

 

06

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)

TP/HT-2012-TKCMC.2

 

07

Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)

TP/HT-2012-TKCMC.3

 

08

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh

TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT

 

09

Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh)

TP/HT-2012-TKĐCHT

 

10

Tờ khai đăng ký lại việc sinh

TP/HT-2012-TKĐKLVS

 

11

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

TP/HT-2012-TKĐKLVKH

 

12

Tờ khai đăng ký lại việc tử

TP/HT-2012-TKĐKLVT

 

13

Tờ khai đăng ký khai tử (dùng cho việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài)

TP/HT-2012-TKKTNN

 

14

Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

TP/HT-2012-TKGSHT

 

15

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

TP/HT-2012-TKCLBCGKS

 

Gửi góp ý cho Nghiệp vụ

Tiêu đề (*)  
Người gửi (*)  
Email  
Điện thoại
Nội dung (*)  
Mã xác nhận