TRANG CHÍNH » NGHIỆP VỤ

Tên tài liệu
Lĩnh vực

Về nguyên tắc, tủ sách pháp luật được xây dựng theo những mô hình thống nhất cho từng loại địa bàn, từng loại đối tượng phục vụ. Việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật phải được đặt trong tổng thể các biện pháp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, năng lực thực hành quyền dân chủ của công dân. Việc đầu tiên khi xây dựng tủ sách pháp luật là phải có quyết định xây dựng tủ sách pháp luật của lãnh đạo chính quyền, cơ quan, tổ chức, Thủ trưởng đơn vị ban hành. Để có cơ sở cho việc ban hành quyết định cần tiến hành một số bước chuẩn bị sau:

Quá trình chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung kế hoạch gồm:

+ Nhu cầu về sử dụng sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương;

+ Phân loại sách, báo, tài liệu cần sử dụng;

+ Địa điểm đặt tủ sách, phòng đọc, trang thiết bị phục vụ bạn đọc như bàn, phiếu, thẻ đọc...;

+ Dự toán kinh phí xây dựng ban đầu và kinh phí hoạt động hàng năm của tủ sách (được xác định trên cơ sở nhu cầu mua sách, trang thiết bị phục vụ và chi phí khai thác, bảo quản tủ sách, chi phí hoạt động của tủ sách...).

-  Dự thảo quy chế hoạt động của tủ sách.

Ban hành quyết định xây dựng tủ sách pháp luật

Trong quyết định về xây dựng tủ sách pháp luật cần có những nội dung sau:

- Loại hình tủ sách;

- Nơi đặt tủ sách;

- Các loại sách, báo tạp chí cần có trong tủ sách;

- Cán bộ phụ trách tủ sách;

- Nhiệm vụ của cán bộ phụ trách tủ sách;

- Các hoạt động chủ yếu của tủ sách;

- Nguồn kinh phí bổ sung sách hàng năm.

Đồng thời, sau khi ban hành quyết định xây dựng tủ sách, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng cần ban hành quyết định phê duyệt quy chế khai thác, sử dụng tủ sách.

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt và quyết định việc xây dựng tủ sách pháp luật, cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật hoàn tất các công việc xây dựng để có một tủ sách pháp luật theo đúng yêu cầu đã đề ra; sau đó tổ chức việc khai trương tủ sách pháp luật. Trong buổi khai trương, tuỳ theo quy mô của tủ sách, có thể mời các đơn vị có liên quan, đại diện của cụm dân cư, thông báo trên loa truyền thanh, bảng tin tuyên truyền cho việc ra đời của tủ sách pháp luật. Nếu điều kiện không cho phép tổ chức buổi khai trương thì nên có các hình thức thông báo công khai, rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết.

Gửi góp ý cho Nghiệp vụ

Tiêu đề (*)  
Người gửi (*)  
Email  
Điện thoại
Nội dung (*)  
Mã xác nhận